Mantras

Short Amitabha Practice Text

Short Amitabha sadhana

 

Chenrezik

Om mani peme hung

 

Buddha Shakyamuni

Om Muni Muni Maha Muni ye Soha

 

Medicine Buddha

Tayata Om Be-kan-dze Be-kan-dze Ma ha Be-kan-dze Ra dza Samugate So ha

 

White Tara Longevity Mantra Page

whitetaramantra